Historie

Broderloge 73 Svend Fældings historie.

Da logen " Svend Fælding" den 20 februar 1955 blev institueret, var der hengået ikke mindre end 29 år, forud som Odd fellow forening af samme navn.

Spiren til " Svend Fælding" blev lagt i 1926, og den første autoriserede protokol blev underskrevet af br. d.d.s.s. Bock-Jensen, dateret den 16 februar 1926 og forsynet med broderloge nr. 32 Esbern Snare segl.

Denne loge er således vor moderloge og den af omegnens loger der afgav flest brødre til Svend Fælding.

Indvielsen af foreningen fandt sted den 4. marts 1926 på centralhotellet, hvor foreningen gennem mange år holdt sine møder i et værelse på hotellets loftetage.

Straks fra starten var der 17 brødre, og dette medlemstal holdt sig ret konstant i de første år, men var dog da foreningen holdt sit 25 års jubilæum, steget til 28 brødre.

Det var en meget krævende opgave man var gået i gang med, men man troede fuld og fast på, at sagen ville lykkes og fortsatte agitation efter 2. verdenskrig.

Og så, endelig i 1953 var tilgangen bleven så stor, at man turde tage springet og købe egen bygning, og under meget beskedne forhold, blev der indrettet logesal og selskabslokaler, så loge 73 Svend Fælding den 20 februar 1955 blev institueret efter 29 år som forening. 

Mødedagen blev fastlagt til Torsdag, men det kneb lidt med mødeprocenten. Undertiden var man ude for, at der ikke mødte brødre nok til at besætte stolene, og nogle gange måtte man gøre brug af gæstende brødre for at kunne gennemføre gradearbejde, ligesom logen ikke havde nogen fast organist, men lånte en organist broder Hakon Dybdal, fra Aarhus logerne.

Problemerne var i logens start mangefoldige, man måtte bl.a. i en periode i 1956 / 57 annulere logemøderne på grund af oliekrise.

Alle strabasser blev dog klaret, og man fik bl.a. og med stor besvær vedtaget logens " særlige love", trods det, at det kneb med storlogens godkendelse.

Protokolatet fra de første år vidner om, at det undertiden kneb lidt med enigheden i embedsstaben, idet man ret ofte har haft vakance i diverse embeder, og har måtte rokere lidt rundt på stolene.

Efterhånden kom der styr på tingene og medlemstallet steg støt, og selv om mødeprocenten lader lidt tilbage at ønske, besluttede man alligevel i 1966, at iværksætte en større ombygning af logens lokaler.

Herved fremstod den logesal som vi kender i dag, ligesom der blev indrettet køkken og selskabslokaler i kælderen.

Køkken og selskabslokaler er i løbet af 90. erne, ændret til det vi kender i dag.

" Svend Fælding" navnet er taget fra en sagn figur som har gjort sig fortjent og bemærket i historien, men hvis egentlige oprindelse man har flere bud på. Hans grav skulle findes i Åkjærskovene.

I logens bibliotek findes iøvrigt en 700 vers lang bog, handlende om "Svend Fælding", den er skrevet af Holstein Rathlau og er således en af påstandende om hans oprindelse..

Hel tilbage i foreningens tid havde man gennem mange år opstillet juletræ på Odder torv, og i den forbindelse opstillet sparrebøsser, hvis indhold man delte ud blandt egnens mindre bemidlede medmennesker. 

Denne juleindsamling fortsatte i logens første år, men blev senere afløst at "Odder velgørenhedsmærke". ( Oprindelig etableret af afdøde købmand Carl Sørensen Odder)

I 1966, da mærket havde ligget brak i nogle år, nedsatte logen et udvalg, hvis opgave det er at drage omsorg for, at mærket udkommer hvert år og sørger for, at fordele de midler der derved bliver indsamlet, til gavn for og glæde for trængende medmennesker.

Vergørenhedsmærket er en selvejende instituation, hvis regnskab skal forelægges Odder politimester og dens midler indgår ikke på nogen måde i logens økonommi. Iøvrigt supplere udvalget sig selv, herunder med personer uden for logen.

På eksmester Chr. Ludvigsens initiativ oprettedes i 1978 " Loge Svend Fældings humanitære fond" der af sine renteindtægter bl.a. har til formål at støtte lægevidenskablig forskning i Århus amt.

Broder eksmester Chr. Ludvigsen tilførte fonden kr. 250.000,- og med dette beløb som grundstamme har logen hvert år på sin stiftelsesdag kunne donere kr. 20.000,- og hvert 5. år kr. 50.000,- til en ung forsker ved Århus universitet.

Logen har gennem SOS børnebyerne fire fadderskabsbørn i den 3. verden, og der er på dens budget, afsat beløb til fadderskabsbidrag, jule og fødselsdagsgaver.

Logen har også en enkefonden, som har til opgave at varetage enkernes interesse og støtte disse med et beløb som begravelses hjælp, straks efter en broders død.

I tilfælde af en broders død bliver pårørende spurgt, om de ønsker at brødre skal danne æresvagt ved kisten under begravelsen, dette er ofte tilfældet og æresvagten der består af 6 brødre står i kjolesæt omkring kisten under broder cermonimesters ledelse.

Det er sædvane, at man deltager i begravelsen af en afdød broder, og her er alm påklædningen. Logen sender en signeret krans og broder overmester eller en stedfortræder holder en mindetale ved kisten.

Logen inviterer ofte de voksne pårørende med til forskellige arrangementer, såsom andespil, julestemning, foredrag og sommerudflugter. Man ønsker fra logens side , at samle familien omkring logens arbejde, således at det ikke kun er manden der hører odd-fellow ordenen til, men at det er ligeså naturlig, at hele familien føler et nært tilhørsforhold til logen og ordenen.

En stab af gode embedsmænd, har gennem årene holdt fast ved de gamle traditioner, og har selv skabt nye som igen er gået i arv og derved været med til at forme den loge, som vi kender i dag og som vi alle holder af.

Loge "Svend Fælding" træder i sin gamle sagnkæmpers forspor i det godes tjeneste, og vi venter, at du giver et nap med således, at vort arbejde kan krones med held.